بایگانی برچسب ها: ته نشینی اولیه در تصفیه فاضلاب

بازچرخانی پساب در کشاورزی reuse wastewater agriculture

بازچرخانی پساب استفاده-مجدد-از-پساب-فاضلاب-در-کشاورزی

استفاده از پساب فاضلاب در کشاورزی استفاده از پساب فاضلاب در کشاورزی (reuse wastewater agriculture) جهت آبیاری متناسب با خواص شیمیایی و تاثیر آن بر گیاه و خاک، به گروه های متفاوتی طبقه بندی میشوند. مناسب بودن آن بستگی به آب و هوا، خصوصـیات فیزیکـی و شـیمیایی خـاک، نـوع گیـاه و مـدیریت آبیاری دارد. نوعی طبقه بندی بـرای آب آبیـاری …

ادامه مطلب »