بازچرخانی پساب در کشاورزی reuse wastewater agriculture

استفاده از پساب فاضلاب در کشاورزی

استفاده از پساب فاضلاب در کشاورزی (reuse wastewater agriculture) جهت آبیاری متناسب با خواص شیمیایی و تاثیر آن بر گیاه و خاک، به گروه های متفاوتی طبقه بندی میشوند. مناسب بودن آن بستگی به آب و هوا، خصوصـیات فیزیکـی و شـیمیایی خـاک، نـوع گیـاه و مـدیریت آبیاری دارد. نوعی طبقه بندی بـرای آب آبیـاری بـر مبنـای چهـار عامـل :

شوری
قلیائیت
سمیت
دیگر آثار متفرقه تدوین گردیده است.

معمولاً پساب فاضلاب های بهداشتی ترکیبی از مواد آلی هیدروکربن ها، چربی ها، پروتئین هـا، نمـک هـای محلول، عناصر غذایی گیاهان(K,N,P) و گاهی نیز مواد سمی همانند برخی فلزات سـنگین وپـاتوژن هـا مـی باشـند. نوع مواد موجود در پساب و مقدار آن بستگی به الگوی مصرف غذایی، شرایط فرهنگـی، اجتمـاعی، اقتصـادی، شرایط اقلیمی و نیز فصول مختلف سال دارد، از نظر شوری علاوه بـر منشـاء آب ، بسـتگی بـه زمـان مانـد پسـاب در حوضچه های تصفیه نیز دارد ولی عناصری همچون نیتروژن، فسفر، بر و مواد آلی در آب آشامیدنی بسیار کم و نـاچیز هستند و در فرایند مصرف شهری و شستشو به آب اضافه می شوند. فاضلاب کارگاه ها، تعمیرگاه ها، غذاخوری هـا، و فعالیتهای خدماتی نیز موجب افزوده شدن پاک کننده ها، چربی ها، روغن ها و انواع آلاینـده هـا ، مـواد آلـی و ذرات معلق به فاضلاب می شوند.

 

استفاده از پساب فاضلاب در کشاورزی و فضای سبز

سازمان مشترک المنافع علمی و تحقیقات صنعتی استرالیا برای اسـتفاده پایـدار از پسـاب فاضلاب درکشاورزی و درخت کاری، دستور العملی تدوین کرده و پساب هـای تصـفیه شـده را بـر حسـب محتویـات شیمیایی به سه دسته : کم خطر، متوسط و با خطر بالا برای درخت کاری، خاک و آب زیرزمینـی بـه شـرحی کـه در جدول زیر ذکر شده کلاسه بندی کرده است.
یکی از منابع فلزات سنگین پساب های صنعتی ، کارگاه ها سالنهای تولیدی هستند.

فلزاتی کـه بـالقوه خطـر آلایندگی از طریق پساب فاضلابها دارند شامل

کرمCr
کادمیوم Cd
نیکل Ni
سربPb
رویZn
جیوه Hg
مولیبیـدن Mo
مـسCu
و کبالـتCo

حدود % ۷۰تا % ۹۰ فلزات سنگین در مراحل تصفیه اولیـه و ثانویـه از پسـاب جدا می شوند. آب آبیاری با کیفیت نامناسب می تواند خواص شیمیایی و فیزیکی خاک را تغییر دهد. آبی که از شوری پایینی برخوردار باشد، حالت خورندگی پیدا می کند و آبشویی کانی ها و نمک های انحلال پذیر، بویژه کلسـیم خـاک راسبب شده و موجب می شود از شدت تاثیر پایدارکنندگی آن روی خاکدانه ها و ساختمان خاک کاسته شود. معمـولاً سرعت نفوذپذیری خاک با افزایش شوری آب آبیاری افزایش پیدا می کند، در حالی که با افزایش یون سـدیم کـاهش پیدا می کند.

معمول ترین سمیتی که از طریق استفاده از پساب فاضلاب در کشاورزی ممکن است برای گیاهان ایجاد شود ناشی از یون کلراید است این یون کلراید درخاک جذب و یا نگهداری نمی شود، زیرا بخوبی در آب محلول است و با فرایند تعرق در برگ ها انباشته می شود.اگر غلظت کلراید در برگ ها از حد تحمل گیاه تجاوز کند نشانه های مسمومیت گیاه که بـه صورت سوختگی یا خشک شدن بافت برگ هاست، ظاهر شده و معمولاً همانند اثرات سدیم ابتـدا سـوختگی از نـوک برگ ها شروع می شود. وقتی غلظت این عنصر در گیاهان حساس در حد ۰/۳تا ۱درصد وزن خشک برگ می رسـد این نشانه ها ظاهرمی شوند.

بر یکی از عناصر اصلی مورد نیاز گیاهان است که اگر به مقدار محسوسی بیشتر از نیاز گیاه در دسترس باشـد ایجاد مسمومیت میکند.

استفاده از پساب فاضلاب در کشاورزی

بازچرخانی پساب استفاده-مجدد-از-پساب-فاضلاب-در-کشاورزی
بازچرخانی پساب استفاده-مجدد از پساب فاضلاب در کشاورزی

مشاهده بیشتر

آنتراسيت تصفیه آب عمران سازان مهاب

تفاوت کربن اکتیو و آنتراسیت در تصفیه آب فاضلاب

کربن اکتیو ( کربن فعال _ زغال فعال _ Activated Carbon _ Carbon Active) – …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *